Alumni Core Body
 1. Ajit Gavhane President 1989
 2. Manoj Patil Vice President 1990
 3. Pramod Pathare Secretary 1988
 4. Sunil Bhaskar Treasurer 1988
 5. Laxmikant Rokhade 1990
 6. Madhuri Chavan 1989
 7. Sugan Rajpurohit 1991
 8. Harshal Thorve 1992
 9. Rahul Natak 1997
 10. Shambu Pawar 1992
 11. Ganesh Toke 1992
 12. Dutta Gavhane 1998
 13. Shailesh Pawar 1993
 14. Santosh Dharmavat 1991
 15. Umesh Ingole 1990