List of Attendees 17th July 2011
 1. Ajit Gavhane (1989)
 2. Sunil Bhakar (1988)
 3. Mangesh Bhase (1990)
 4. Laxmikant Rokhade (1990)
 5. Sugan Rajpurohit (1991)
 6. Sumeet Tambi (1998)
 7. Biju Acharya (1998)
 8. Santosh Sharma (1998)
 9. Vaibhav Phadtar (1998)
 10. Mansoor Sheikh (1998)
 11. Santosh Maurya (1998)
 12. Datta Phuge (1988)
 13. Madhuri Khanzhode (1989)
 14. Rahul Natak (1997)
 15. Yogesh Kalpande (1998)
 16. Deepak Mungase (1998)
 17. Sushil Landage (1998)
 18. Pramod Pathare (1988)
 19. Manoj Patil (1990)
 20. Umesh Ingole (1990)
 21. Vinay Shetty (1998)
 22. Mahendra Patil (1988)
 23. Dutta Gavhane (1998)
 24. Nilesh Deokar (1998)
 25. Nilesh Wagh (1988)
 26. Harshal Thorve (1992)
 27. Shambu Pawar (1992)
 28. Dheerendra Shetty (1992)
 29. Santosh Dharmavat (1991)
 30. Avinash Talole (1991)
 31. Ganesh Tanpure (1988)
 32. Shailendra Pawar (1993)
 33. Narendra Rajput (1992)